Įstatai


11. JOD iždininkas, finansininkas

11.1. JOD Tarybos nustatyta tvarka JOD lėšas ir turtą tvarko JOD iždininkas. Iždininką tvirtina ir atšaukia JOD Taryba JOD pirmininko teikimu.
11.2. Iždininkas yra etatinis darbuotojas, su kuriuo JOD pirmininkas sudaro Darbo sutartį.

11.3 JOD finansininkas:
11.3.1. JOD Tarybos nustatyta tvarka JOD lėšas ir turtą tvarko JOD finansininkas. Finansininką tvirtina ir atšaukia JOD Taryba JOD pirmininko teikimu.
11.3.2.  JOD Finansininkas yra etatinis darbuotojas, su kuriuo JOD pirmininkas sudaro Darbo sutartį.

12. JOD įstatų ir etikos komisija

12.1. JOD įstatų ir etikos komisija (toliau – Komisija) renkama ir atšaukiama JOD Suvažiavime iš JOD narių, kurie nėra išrinkti į JOD valdymo organus.
12.2. Nagrinėja ginčus tarp JOD narių ir valdymo organų, teikia išvadas JOD Tarybai.
12.3. Teikia išvadas JOD Tarybai dėl skyrių priimtų nutarimų atitikimo šiems įstatams.
12.4. Priima sprendimus posėdyje dalyvaujančių komisijos narių balsų dauguma.
12.5. Priima sprendimus dėl šių įstatų pažeidimo. JOD Įstatų ir etikos komisija gali sprendimus priimti elektroniniu būdu. Priimant sprendimus elektroniniu būdu apie balsavimą ne vėliau kaip prieš 12 val. Iki jo pradžios Komisjos nariams praneša Komisijos primininkas, kur nurodomas klausimas, dėl kurio bus balsuojama, laikas, kada bus balsuojama ir procedūros, kuriomis bus vadovaujamasi. Balsavimas laikomas įvykusiu, jei per Komisijos pirmininko nustatytą laiką, kuris negali būti trumpesnis kaip 6 val. Ir ilgesnis kaip 48 val., balsavo daugiau nei ½ balsavimo teisę Komisijos narių.

13. JOD revizijos komisija

13.1. JOD revizijos komisija (toliau – Komisija) renkama ir atšaukiama JOD Suvažiavime iš JOD narių, kurie nėra išrinkti į JOD valdymo organus.
13.2. Tikrina kaip panaudojamos JOD lėšos ir pateikia savo išvadas JOD Suvažiavime.
13.3. Revizijos komisija privalo bent kartą per metus tikrinti JOD iždą.
12.4. Priima sprendimus dėl šių įstatų pažeidimo.
12.5. JOD revizijos komisija gali sprendimus priimti elektroniniu būdu. Priimant sprendimus elektroniniu būdu apie balsavimą ne vėliau kaip prieš 12 val. Iki jo pradžios Komisijos nariams praneša Komisijos primininkas, kur nurodomas klausimas, dėl kurio bus balsuojama, laikas, kada bus balsuojama ir procedūros, kuriomis bus vadovaujamasi. Balsavimas laikomas įvykusiu, jei per Komisijos pirmininko nustatytą laiką, kuris negali būti trumpesnis kaip 6 val. Ir ilgesnis kaip 48 val., balsavo daugiau nei ½ balsavimo teisę Komisijos narių.

14. JOD nuosavybė ir lėšos

14.1. JOD nuosavybės teise gali priklausyti: pastatai, įrenginiai, leidyklos, spaustuvės, transporto priemonės, socialiniai ir labdaros objektai, taip pat kitas turtas, reikalingas įstatuose numatytiems tikslams, funkcijoms ir uždaviniams įgyvendinti;
14.2. Turtas gali būti įgytas už JOD priklausančias lėšas, taip pat dovanojimo, paveldėjimo ar kitokiu teisėtu būdu.
14.3. JOD lėšas sudaro:
14.3.1. fizinių asmenų, labdaros organizacijų ir fondų dovanotos, paaukotos lėšos, nevalstybinių organizacijų, tarptautinių visuomeninių organizacijų dovanotos, paaukotos lėšos;
14.3.2. kredito įstaigų palūkanos už saugomas JOD lėšas;
14.3.3. skolinto kapitalo lėšos;
14.3.4. kitos teisėtai gautos lėšos.
14.4. JOD lėšos naudojamos JOD veiklai bei skyriams remti.
14.5. Lėšų ir pajamų panaudojimą kontroliuoja JOD Suvažiavimo išrinkta JOD revizijos komisija.

3. JOD nariai

3.1. JOD tenkina jaunimo poreikius, kurie susiję su jaunimo įsitraukimu į aktyvią visuomeninę veiklą, jaunimo interesų atstovavimu įvairaus lygio institucijose bei jaunimo užimtumo skatinimu.
3.2. JOD nariais gali tapti Lietuvos Respublikos piliečiai nuo 16 iki 29 metų amžiaus, pripažįstantys JOD programines nuostatas ir įsipareigoję laikytis šių įstatų.
3.3. JOD sprendimu ypatingai nusipelniusiems šiai organizacijai asmenims gali būti suteiktas garbės nario vardas, suteikiantis teisę dalyvauti JOD veikloje patariamojo balso teise.
3.4. Stojantysis į JOD perduoda prašymą JOD skyriaus valdybai arba JOD valdybai.
3.5 Narystė JOD sustabdoma arba nutraukiama nariui pažeidus šiuos įstatus.
3.6. Narystė sustabdoma arba nutraukiama nutarimu, priimtu JOD skyriaus valdyboje arba JOD valdyboje.
3.7. Narystė gali būti sustabdyta neribotam laikui.
3.8. Svarstomam asmeniui turi būti raštu pranešta apie jo narystės JOD klausimo svarstymą ne vėliau kaip prieš 7 dienas. Jei asmuo buvo tinkamai informuotas, tačiau į svarstymą neatvyko, klausimas sprendžiamas ir nutarimas priimamas jam nedalyvaujant.
3.9. JOD nariai gali bet kada išstoti iš JOD. Šį nario prašymą, kuris pateikiamas raštu, tenkina JOD valdyba.
3.10. JOD narių teisės:
3.10.1. dalyvauti ir balsuoti JOD visuotiniame delegatų suvažiavime,
3.10.2. reikšti ir ginti savo nuomonę,
3.10.3. rinkti JOD valdymo organus ir būti išrinktam jų nariu.
3.10.4. išsikelti arba iškelti kito nario kandidatūrą į JOD pirmininkus paskutiniame iki JOD suvažiavimo JOD tarybos posėdyje.
3.10.5. kreiptis su pareiškimais ir pasiūlymais JOD veiklos klausimais į bet kurį JOD valdymo organą ir gauti atsakymą per vieną mėnesį,
3.10.6. dalyvauti kitų visuomeninių organizacijų, asociacijų bei judėjimų, kurių siekiai bei principai neprieštarauja JOD programiniams principams ir įstatams, veikloje,
3.10.7. naudotis JOD sukaupta informacija; naudojimasis informacija, Tarybos sprendimu, gali būti ribojamas arba laikinai uždraustas asmenims, kurių narystė JOD laikinai sustabdyta.
3.11. JOD narių pareigos:
3.11.1. laikytis bei nepažeisti JOD įstatų;
3.11.2. vykdyti visuotinio JOD delegatų suvažiavimo ir kitų valdymo organų sprendimus.


4. JOD miestų, rajonų skyriai, filialai

4.1. JOD skyriai yra struktūriniai JOD padaliniai, steigiami, kai yra ne mažiau nei 5 nariai.
4.2. Skyriai steigiami JOD Valdybos sprendimu, registruojami JOD Taryboje.
4.3. Aukščiausias skyriaus valdymo organas yra Visuotinis skyriaus susirinkimas.
4.4. JOD miesto, rajono Visuotinis skyriaus susirinkimas šaukiamas pagal poreikį, bet ne rečiau kaip kartą per metus. Skyriaus nariai turi būti tinkamai informuojami skyriaus pirmininko arba jo įgalioto asmens. Visuotinis skyriaus susirinkimas turi būti sušauktas, jei to reikalauja ne mažiau, kaip pusė JOD narių, priklausančių tam skyriui.
4.5. Skyriaus konferencija konferencijoje susirinkusių JOD skyriaus narių balsų dauguma atviru arba slaptu balsavimu vienerių metų kadencijai renka JOD skyriaus pirmininką ir skyriaus valdybą.
4.6. Išklauso ir tvirtina skyriaus valdymo organų ataskaitas.
4.7. Tvirtina delegatus į JOD visuotinį suvažiavimą;
4.8. Visuotinio skyriaus susirinkimo bei skyriaus organų sprendimai negali prieštarauti šiems įstatams. 4.9. Skyriaus valdybą sudaro skyriaus pirmininkas, Skyriaus pirmininko pavaduotojas (-ai), iždininkas ir sekretorius, Visuotinio skyriaus susirinkimo sprendimu gali būti numatytos ir kitos skyriaus valdybos sritys.
4.10. Skyriaus valdybos darbui vadovauja pirmininkas arba jį pavaduojantis Skyriaus pirmininko pavaduotojas.
4.11. Skyriaus valdyba:       
4.11.1. koordinuoja skyriaus veiklą tarp Visuotinių skyriaus susirinkimų,  
4.11.2. organizuoja ir prižiūri Visuotinio skyriaus susirinkimo ir Skyriaus valdybos nutarimų vykdymą,       
4.11.3. šaukia Visuotinius skyriaus susirinkimus,       
4.11.4. sprendžia Skyriaus ūkinius, organizacinius ir einamuosius klausimus.

5. JOD valdymas

5.1. JOD įgyja civilines teises, prisiima civilines pareigas ir jas įgyvendina per šiuose Įstatuose nustatyta tvarka sudarytus ir veikiančius JOD valdymo organus.
5.2. JOD organai yra:
5.2.1. Visuotinis delegatų suvažiavimas (toliau – JOD Suvažiavimas) - JOD narių išrinktų ar paskirtų delegatų susirinkimas, turintis visas Lietuvos Respublikos asociacijų įstatyme nustatytas visuotinio asociacijos narių susirinkimo teises;
5.2.2. JOD Taryba - Taryba laikotarpiu tarp JOD Suvažiavimų sprendžia visus JOD veiklos klausimus, išskyrus tuos, kurie yra priskirtini išimtinei JOD Suvažiavimo kompetencijai.
5.2.3. JOD Valdyba - JOD kolegialus valdymo organas;
5.2.4. JOD Pirmininkas - JOD vienasmenis valdymo organas.
5.2.5. Kiti JOD Visuotiniame delegatų suvažiavime numatyti organai.

6. Visuotinis delegatų suvažiavimas

6.1. Visuotinis delegatų suvažiavimas (toliau – JOD Suvažiavimas) yra aukščiausiasis JOD organas. 6.2. JOD suvažiavimai laikomi turinčiais įgaliojimus, jei juose dalyvauja 2/3 išrinktų delegatų. Neįvykus JOD Suvažiavimui, pakartotinis JOD Suvažiavimas šaukiamas vieno mėnesio laikotarpyje ir laikomas turinčiu įgaliojimus, jei jame dalyvauja daugiau kaip ½ išrinktų delegatų.
6.3. JOD Suvažiavimą esant reikalui šaukia JOD Taryba, ne rečiau kaip kartą per metus.
6.4. Neeilinis JOD Suvažiavimas gali būti sušauktas ne vėliau kaip per 2 mėnesius atsistatydinus JOD pirmininkui arba jei to reikalauja ne mažiau kaip 1/3 JOD skyrių, pareiškusių savo reikalavimą skyrių konferencijų sprendimais.
6.5. Delegatai į JOD Suvažiavimą renkami JOD Tarybos nustatyta tvarka.
6.6. JOD Suvažiavimui pirmininkauja, siūlo ir skelbia darbotvarkę JOD pirmininkas arba jį pavaduojantis vicepirmininkas.
6.7. JOD Suvažiavimo nutarimai priimami paprasta balsavime dalyvaujančių delegatų balsų dauguma, išskyrus šiuose įstatuose numatytus atvejus. Balsuojama slaptai arba atvirai. Balsavimo forma patvirtinama balsų dauguma, atviru balsavimu.
6.8. Suvažiavimas:
6.8.1. priima, tvirtina, keičia JOD įstatus 2/3 suvažiavime dalyvaujančiųjų delegatų balsų dauguma atviru balsavimu,
6.8.2. priima nutarimus ir rezoliucijas JOD veiklos klausimais,
6.8.3. renka bei atšaukia iš pareigų JOD valdymo organų narius,
6.8.4. pirmininko teikimu nustato vicepirmininkų skaičių, valdybos narių skaičių, renka įstatų ir etikos bei revizijos komisijų narius bei nustato jų skaičių. Pirmininko teikimu tvirtina ir atšaukia atsakingąjį sekretorių,
6.8.5. svarsto ir tvirtina JOD biudžetą ir jo panaudojimą,
6.8.6. turi teisę atšaukti JOD Tarybos nutarimus, panaikinti anksčiau priimtus JOD Suvažiavimo nutarimus, sustabdyti JOD miestų, rajonų skyrių, pažeidžiančių JOD programos ar įstatų reikalavimus, įgaliojimus ir panaikinti jų priimtus nutarimus,
6.8.7. išklauso ir tvirtina revizijos komisijos ataskaitą.

7. JOD Taryba

7.1. JOD Tarybą sudaro JOD pirmininkas, vicepirmininkai, valdybos nariai, atsakingasis sekretorius, garbės pirmininkai ir miestų, rajonų skyrių pirmininkai arba skyrių deleguoti asmenys.
7.2. JOD Tarybos darbui vadovauja JOD pirmininkas arba jį pavaduojantis vicepirmininkas.
7.3. JOD Taryba laikotarpiu tarp JOD Suvažiavimų sprendžia visus JOD veiklos klausimus, išskyrus tuos, kurie yra priskirtini išimtinei JOD Suvažiavimo kompetencijai.
7.4. JOD Tarybą šaukia JOD pirmininkas arba jam neesant, jį pavaduojantis JOD vicepirmininkas, ne rečiau kaip kartą per 6 mėnesius. Posėdžiai teisėti bei laikomi turinčiais įgaliojimus, kai juose dalyvauja daugiau kaip pusė JOD Tarybos narių.
7.5. Sprendimai priimami balsavime dalyvaujančių JOD Tarybos narių balsų dauguma atviru balsavimu.
7.6. JOD Tarybos teisės:
7.6.1. sustabdyti ar panaikinti JOD skyrių nutarimus, prieštaraujančius šiems JOD įstatams, JOD Suvažiavimo ar JOD Tarybos nutarimams,
7.6.2. atšaukti JOD Valdybos ar JOD pirmininko sprendimus,
7.6.3. sudaryti nuolatines ar laikinąsias komisijas įvairiems klausimams spręsti.
7.7. JOD Taryba skiria ir atšaukia iždininką JOD pirmininko teikimu.
7.8. JOD taryba gali sprendimus priimti elektroniniu būdu. Priimant sprendimus elektroniniu būdu apie balsavimą ne vėliau kaip prieš 12 val. Iki jo pradžios skelbiama JOD internetinėje svetainėje, kur nurodomas klausimas, dėl kurio bus balsuojama, laikas, kada bus balsuojama ir procedūros, kuriomis bus vadovaujamasi. Klausimą balsavimui gali teikti JOD valdyba. Balsuojant elektroniniu būdu balsuojančiojo tapatybė nustatoma elektroninio parašo pagalba. Balsavimo rezultatai paskelbiami visiems JOD tarybos nariams JOD internetinėje svetainėje, kur pažymima, kas ir kaip balsavo. Elektroninis balsavimas negali būti slaptas, o jo rezultatai turi būti privalomai skelbiami. Balsavimas laikomas įvykusiu, jei per valdybos nustatytą laiką, kuris negali būti trumpesnis kaip 6 val. Ir ilgesnis kaip 48 val., balsavo daugiau nei ½ balsavimo teisę turinčių tarybos narių.

9. JOD Pirmininkas

9.1. JOD pirmininkas yra vienasmenis JOD valdymo organas, renkamas JOD Suvažiavime vienerių metų kadencijai.
9.2. JOD pirmininkas:
9.2.1. pirmininkauja JOD Suvažiavimui, siūlo ir skelbia JOD Suvažiavimo darbotvarkę;
9.2.2. vadovauja JOD Tarybos darbui;
9.2.3. vadovauja JOD Valdybos darbui, siūlo darbotvarkę;
9.2.4. be papildomų įgaliojimų atstovauja JOD santykiams su kitais asmenimis Lietuvos Respublikoje, ir užsienyje.
9.3. JOD pirmininkas praranda savo įgaliojimus:
9.3.1. jį atšaukus iš pareigų JOD Suvažiavime;
9.3.2. jam pačiam atsistatydinus iš JOD pirmininko pareigų;
9.3.3 kai sveikatos būklė neleidžia jam eiti savo pareigų;
9.3.4. jam mirus;
9.4. Pirmininkas negali būti išrenkamas ilgiau nei 2 kadencijoms iš eilės.
9.5. Pirmininkas atsistatydina įteikdamas raštišką pareiškimą JOD Valdybai. JOD Valdyba paskiria laikinai eiti pirmininko pareigas vieną iš vicepirmininkų. Tokiu atveju ne vėliau kaip per 2 mėnesius turi būti sušauktas JOD Suvažiavimas, kuriame būtų išrinktas JOD pirmininkas.

8. JOD Valdyba

8.1. JOD Valdyba renkama vienerių metų kadencijai JOD suvažiavime.
8.2. JOD Valdybą sudaro: JOD pirmininkas, vicepirmininkai, atsakingasis sekretorius bei kiti JOD pirmininko teikimu  JOD visuotiniame delegatų suvažiavime patvirtinti nariai.
8.3. JOD Valdybos darbui vadovauja, darbotvarkę siūlo JOD pirmininkas arba jį pavaduojantis vicepirmininkas.
8.4. JOD Valdyba yra kolegialus JOD valdymo organas, sprendžiantis kasdieninius JOD ūkinius, finansinius, organizacinius ir kitus klausimus.
8.5. JOD Valdyba siūlo JOD Tarybos posėdžių darbotvarkę.
8.6. JOD Valdyba sprendimus priima paprasta balsų dauguma.
8.7. JOD Valdyba gali formuoti komitetus bei skirti ir atšaukti jų vadovus, esant reikalui steigti JOD skyrius ir filialus, skirti ir atšaukti filialų valdymo organus.
8.8. JOD Valdyba skiria kitas JOD veiklai reikalingas pareigybes.
8.9. JOD Valdyba daugumos narių sprendimu gali sustabdyti JOD nario narystę organizacijoje arba jį pašalinti.
8.10. JOD Valdyba priima sprendimą dėl JOD narystės nacionalinėse ir užsienio organizacijose, dėl kitų juridinių asmenų steigimo.
8.11. JOD Valdyba gali sprendimus priimti elektroniniu būdu. Priimant sprendimus elektroniniu būdu apie balsavimą ne vėliau kaip prieš 12 val. Iki jo pradžios skelbiama JOD internetinėje svetainėje, kur nurodomas klausimas, dėl kurio bus balsuojama, laikas, kada bus balsuojama ir procedūros, kuriomis bus vadovaujamasi. Klausimą elektroniniam balsavimui gali teikti JOD pirmininkas arba jį pavaduojantis vicepirmininkas. Balsuojant elektroniniu būdu balsuojančiojo tapatybė nustatoma elektroninio parašo pagalba. Balsavimo rezultatai paskelbiami visiems JOD valdybos nariams JOD internetinėje svetainėje, kur pažymima, kas ir kaip balsavo. Elektroninis balsavimas negali būti slaptas, o jo rezultatai turi būti privalomai skelbiami. Balsavimas laikomas įvykusiu, jei per valdybos nustatytą laiką, kuris negali būti trumpesnis kaip 6 val. ir ilgesnis kaip 48 val., balsavo daugiau nei ½ balsavimo teisę turinčių valdybos narių.

10. JOD Atsakingasis sekretorius

10.1. JOD atsakingasis sekretorius organizuoja JOD veiklą, įgyvendinant Visuotinio delegatų suvažiavimo, JOD tarybos, JOD Valdybos nutarimus ir JOD pirmininko sprendimus, tvarko kitus JOD organizacinius reikalus.
10.2. JOD atsakingasis sekretorius yra JOD Valdybos narys.
10.3. Atsakingąjį sekretorių JOD pirmininko teikimu tvirtina ir atšaukia Visuotinis delegatų suvažiavimas.

15. JOD pertvarkymas, reorganizavimas, likvidavimas

15.1. JOD pertvarkoma, reorganizuojama ar likviduojama:       
15.1.1. nusprendus JOD Suvažiavimui ¾ dalyvaujančių delegatų balsų dauguma atviru balsavimu; 15.1.2. teismo sprendimu.
15.2. Priėmus sprendimą likviduoti JOD, JOD Suvažiavimas patvirtina likvidacinę komisiją, kuriai paveda tvarkyti JOD lėšas ir turtą. Lėšos ir turtas, patenkinus kreditorių reikalavimus, grąžinus skolas, atsiskaičius su dirbančiaisiais pagal sutartis, turi būti perduotos organizacijoms, turinčioms panašius veiklos tikslus, labdarai.
15.3. Pertvarkymas, reorganizavimas, likvidavimas vykdomas atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Civilinio Kodekso bei kitų įstatymų nuostatas.

1. Bendroji dalis

1.1. Jaunimo organizacija DARBAS (toliau JOD) yra savanoriška, nepriklausoma, savarankiška, demokratiška pelno nesiekianti visuomeninė jaunimo organizacija.
1.2. JOD yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, turintis savo antspaudą, atributiką, sąskaitas Lietuvos bankuose. 
1.3 JOD buveinė yra Gedimino pr. 10, Vilnius, Lietuvos Respublika.
1.4. JOD savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos Civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos asociacijų bei kitais Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir teisės aktais bei šiais Įstatais.
1.5. JOD teisinė forma – asociacija.

2. JOD veiklos tikslai, sritys bei rūšys

2.1. JOD veiklos tikslai:

2.1.1. sutelkti Lietuvos Respublikos jaunimą į JOD bendrai veiklai;
2.1.2. atstovauti ir ginti JOD narių interesus visose valstybės ar savivaldybių įstaigose, įmonėse, organizacijose, santykiuose su kitais privačiais ir viešaisiais Lietuvos Respublikos ir užsienio asmenimis;
2.1.3. ieškoti, užmegzti bei palaikyti ryšius, bendradarbiauti su Lietuvos Respublikos ir užsienio viešaisiais ir privačiais asmenimis, tarptautinėmis organizacijomis, siekiant įgyvendinti JOD tikslus ir patenkinti JOD narių interesus, atstovauti JOD narių interesams tarptautinėse organizacijose;
2.1.4. teikti informaciją apie JOD narių vykdomą veiklą, bendradarbiavimo sąlygas Lietuvos Respublikos ir užsienio viešiems bei privatiems asmenims, tarptautinėms organizacijoms, taip pat tokią informaciją pateikti Lietuvos ir užsienio žiniasklaidos priemonėse, įskaitant ir informacinių technologijų panaudojimą (pateikiant informaciją JOD ir kituose interneto tinklalapiuose ir pan.);
2.1.5. dalyvauti šalies socialiniame bei kultūriniame gyvenime;
2.1.6. siekti aktyvaus bendradarbiavimo tarp JOD narių, remiantis savitarpio naudingumo ir JOD tikslų palaikymo principais;
2.1.7. tarpininkauti sprendžiant nesutarimus ir ginčus tarp JOD narių;
2.1.8. formuoti patrauklų JOD narių ir jų vykdomos veiklos įvaizdį visuomenėje;
2.1.9. skatinti jaunimą būti aktyviais Lietuvos Respublikos piliečiais, turinčiais savo nuomonę bei sugebančiais ją apginti.
2.2. Siekdama savo tikslų JOD:
2.2.1. buria JOD narius bendrai veiklai, palaiko jų tarpusavio santykius, koordinuoja JOD narių bendrą veiklą;
2.2.2. atstovauja ir gina JOD narių interesus visose valstybės ar savivaldybių įstaigose, įmonėse, organizacijose, santykiuose su kitais privačiais ir viešaisiais Lietuvos Respublikos ir užsienio asmenimis;
2.2.3. organizuoja įvairius renginius (seminarus, konsultacijas, stažuotes ir pan.) JOD narius dominančiais klausimais, teikia JOD nariams reikalingą informaciją, susijusią su jų veikla;
2.3. JOD turi teise vykdyti įstatymų nedraudžiamą ūkinę komercinę veiklą, kuri neprieštarauja šiems Įstatams bei juose nustatytiems JOD veiklos tikslams ir reikalinga jos tikslams pasiekti.
JOD gali vykdyti šią komercinę ūkinę veiklą:
2.3.1 Leidyba;
2.3.2 Spausdinimas ir susijusių paslaugų veikla;
2.3.3 Rinkos tyrimas ir viešosios nuomonės apklausa;
2.3.4 Reklama;
2.4. Šiuose Įstatuose numatytai veiklai vykdyti JOD gali:
2.4.1. turėti sąskaitas bankuose;
2.4.2. pirkti ar kitaip įsigyti turtą, jį valdyti, naudotis ir disponuoti juo Lietuvos Respublikos
2.4.3. įstatymuose, kituose teisės norminiuose aktuose ir šiuose Įstatuose nustatyta tvarka;
2.4.4. sudaryti sutartis bei prisiimti įsipareigojimus;
2.4.5. teikti mokamas paslaugas bei nustatyti jų kainas;
2.4.6. teikti ir gauti labdarą ir paramą Lietuvos įstatymų nustatyta tvarka;
2.4.7. steigti filialus ir atstovybes;
2.4.8. Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka steigti ar dalyvauti steigiant kitus juridinius asmenis ir tapti kitų juridinių asmenų dalyviu;
2.4.9. naudoti lėšas šiuose Įstatuose nustatytiems tikslams įgyvendinti;
2.4.10. Asociacija gali įgyti ir turėti tik tokias civilines teises ir pareigas, kurios neprieštarauja jos veiklos tikslams, nustatytiems Lietuvos Respublikos įstatymuose ir šiuose Įstatuose.